Hämtat ur:   SMIDDA GRAVKORS - En studie i folklig bildning
Av Christian Aarsrud

(Endast viss information är införd på denna sida. De som önskar läsa mera om smidda vårdar rekommenderas varmt att införskaffa Aarsruds bok med ovan nämna titel)

Flerarmade kors  / RingkorsEnarmade kors / Triangelformade kors / Öglekors / Omvänt hjärtformade kors / Övriga äldre korsformer

 

Flerarmade kors förekommer nästan uteslutande i Värmland. Antalet är så stort på vissa kyrkogårdar, att de i allmänna medvetandet blivit något av ett
med smidda gravkors synonymt begrepp. I Ekshärad fanns 1969 hela 206 stycken och i Dalby några mil längre norrut i Klarälvdalen 164.
Inventeringen omfattar sammanlagt cirka 550 kors.
   Det är också i första hand kors av denna typ, som uppmärksammats och varit föremål för vetenskapligt intresse. I allmänhet inskränker sig skildringarna
till omnämnanden.  Helge Kjellin har således vid upprepade tillfällen framhållit det stora antalet kors i Älvdalssocknarna och särskilt i Ekshärad. Intresset
har också i allmänhet koncentrerats just hit. Brynolf Hellner beskrev Ekshäradskorsen och deras utveckling utförligt 1932. Senare författare som Brodin,
Sundquist och Jonsson anknyter i sina skildringar i allt väsentligt till detta arbete
   Även turistpropagandan har tagit fasta på Ekshäradskorsen. Redan i STF:s årsskrift 1907 framfålls "de gamla grafvårdarna". Sena exempel på en
sådan uppmärksamhet på riksplanet är från 1970. Tidningen SE beskrev då turistattraktioner i bl a Värmland varvid särskilt Ekshäradskorsen observerades.
Samma år utgav poststyrelsen ett automathäfte om 3 frimärken, betitlat "Svenskt konstsmide", där ett Ekshäradskors avbildades.
   Flerarmade kors låter sig inte redovisas efter samma metod som ringkorsen då alla har samma karaktäristika, nämligen just de många armarna.
Variationerna består i deras olika antal, avståndet dem emellan och deras inbördes längd, ändavslutningar, ornamentens form och placering.
Korsvarianterna är således många, men skillnaderna inskränker sig till dessa i och för sig föra iögonenfallande detaljer. Vissa mer eller mindre fasta
utformningar finns dock, oftast med utpräglad lokal förankring.
   Korstypen är närmast ensamrådande i norra Värmland och uppträder dessutom i stort antal på kyrkogårdarna i Klarälvdalen ner till och med
Nedre Ullerud. Längre västerut är de tämligen sällsynta, om man undantar Sunne, där det finns hela 45 stycken, och några socknar vid Vänerns
nordvästra strand.

----------------

Sammanfattning, Flerarmade kors
Flerarmade kors är den vanligaste korsformen i vårt material. Det sammanlagda antalet är cirka 550, varav så gott som alla återfinns i Värmland.
   Inom landskapet kan man särskilja två områden, ett nordligt-östligt där de flerarmade är nästan allenarådande och ett sydligt-västligt där ringkorsen
har en motsvarande dominerande ställning. I gränszonen (Fryksdalen) förekommer enstaka triangelformade och enarmade kors. Samtliga typer
var i bruk vid 1600-talets slut. Tillverkningen av trianglar och enarmade kors upphörde emellertid tidigt och avlöstes av de flerarmades expansion.
Trianglarna fick knappast någon betydelse för den fortsatta utvecklingen. Men det fick däremot av allt att döma de enarmade. Vi har sett hur den centralistiska
kompositionsprincipen hos dessa kors påverkade framväxten av de centralvärmländska ringkorsen. Men korstypen har också sitt intresse
i ett vidare sammanhang.
   De flerarmade korsens ursprung är problematiskt. Det tycks emellertid föreligga ett samband mellan dem och de enarmade. Båda är försedda med
pilspetsformade ändavslutningar på armarna. Hos de enarmade uppträder denna detalj undantagslöst medan den på de flerarmade är vanlig fast
inte allenarådande. ----
Nästan alla enarmade kors är försedda med två utåtriktade utklyvningar bakom pilspetsen vilka alltså bildar en U-liknande form som tenderar att omsluta
pilspetsen. Många äldre flerarmade kors är försedda med detta U-liknande ornament, låt vara använt på olika sätt. På yngre kors förekommer det också fast då
med en rikare uppbyggnad. Den utåtriktade upprullningen skiljer sig således från ringkorsens inåt- eller bakåtupprullning.
   Utsmyckningsdetaljer som dessa bekräftas skillnaden öst-väst i Värmland och understryker de olika traditionssammanhangens realitet. De anvisar också en
möjlig förklaring till de flerarmade korsens uppkomst i det att samma signifikativa detaljer uppträder på de enarmade. Man skulle då våga dra den föga överraskande
slutsatsen att de flerarmade uppstått ur dessa, helt enkelt genom att man tillfogade ytterligare armar till den redan befintliga. Av den förestående analysen har
emellertid framgått att någon sådan utveckling ej har kunnat konstateras inte ens där, som i Norra Råda, en enarmad korstyp avlösts av en flerarmad. De enarmade
skiljer sig ju här tydligt från de äldsta flerarmade. Även om vår hypotes inte därmed kan dödförklaras föreligger andra förklaringsgrunder.
    De äldsta flerarmade korsen från 1600-talets senare del uppträder i Nedre Ullerud. Deras ändavslutningar är märkligt nog av samma typ som på ringkorsen.
Men flera av de äldsta korsen i socknen är svårbedömbara. Uppenbarligen hade en del av den ursprungligen en annan form. Som vi sett var de troligen ringkors.
Det äldsta korset i socknen i ursprungligt skick är från 1660. Det är ett ringkors till vilket fogats några ytterligare armar. Det andra, nu i omgestaltad form, har också
troligen från början utformats som ringkors. Korsen i Nedre Ullerud är därför snarast att se som påbyggda ringkors, en gestaltningsprincip, som bör kunna härledas
till de flerarmade kors, som sannolikt användes i östra Värmland redan vid den här tiden.
------
-----
    Även om uppkomsten eller bakgrunden ter sig dunkel kan den fortsatta utvecklingen i sina allmänna drag, och lokalt även i detaljer, nog så enkelt tecknas.
Generellt sett förlöpte den från fåarmade och triangulärt uppbyggda kors med blygsamma dimensioner till större och mångarmade. I södra Värmland
blev de flerarmade såvitt vi kan se inte vanliga. Många socknar i området saknar emellertid kors och öster om Klarälven söker vi dem i stort sett förgäves.
Mycket talar emellertid för att det är just här de hade sitt ursprungliga centrum och att den utredningsbild som erbjuds en nutida intressent är perifer
och jämförelsevis sen.  Sällsynta tidiga exemplar väster om älven torde vara reflexer av en sporadisk användning. Den egentliga expansionen för dessa
kors skedde först strax före eller vid sekelskiftet 1800. 

 

Ringkors
  Med ringkors avses kors, där ringen antigen ensam eller tillsammans med andra formelement ger gravvården dess signum. Typen är med alla sina olika
utformningar den, som vid sidan av den flerarmade är rikast representerad i det insamlade materialet. Omkring 430 kors har jag hänfört till denna grupp.
Det ojämförligt största antalet uppträder i västra Värmland och norra Dalsland, där jag funnit ca 80% av dem. I övrigt påträffas de huvudsakligen i västra Småland
och södra och centrala Östergötland.

Enkelringkors
Enkelringkorset är det minst komplicerade. Dess stomme utgörs av ett vanligt latinskt kors, kring vars mottparti anbragts en ring.

Värmland-Dalsland
Enkelringkorset får i hög grad sin karaktär av den ornamentella utsmyckningen. Ornamenten består av korta plattjärn med utkluvna och spetsade ändar. I många fall
har spetsarna rundsmitts och inte sällan böjts bakåt i en elegant slinga. Här liksom hos andra gravkorstyper har ornamenten en utfyllande och livande uppgift. I fråga
om en så enkel form som ett ringkors blir utsmyckningens placering tämligen schematisk. Genomgående har varje kvartscirkelbåges mittparti smyckats med ett ornament,
riktat mot kryssmitten. Placeringen och riktningen gör, att den slutenhet, som annars uppstått, har brutits. Kring kryssmitten är två eller fyra ornament placerade beroende
på utrymmet.
--------
Det äldsta korset, som samtidigt ät det tidigast daterade i hela materialet, är från Nössemark. Dess båda tidigaste årtal är 1611 och 1679.

Koncentriska ringkors
 
Kors med denna utformning skiljer sig föga från enkelringkorsen. Kring korsmitten har här anbragts två ringar i ett koncentriskt arrangemang. Utsmyckningen varierar,
men ofta har de från enkelringkorsen kända kvartscirkelornamenten använts. Ibland är de ersatta av halverade ornament, ibland av två mindre ornament på den yttre
kvartscirkeln och ett på den inre, ibland saknas de helt. Ornamenten kring korsmitten, så som vi så ofta möter på enkelringkorsen i Värmland och Dalsland, saknas av naturliga skäl.

Ringkors med bågar
......ganska många enkelringkors givits en osymmetrisk utformning genom att de övre kvarscirkelornamenten betonats. Dessa kors återspeglar en strävan att öppna den
eljest slutna formen uppåt, låt vara med föga iögonfallande medel. Ett åtminstone vid första anblicken tydligare uttryck för denna strävan representeras av de kors som försetts
med en uppåt öppen halvcirkel, vars fria ändar sticker ovanför ringen. De har inte sällan smyckats som korsets krön och ibland även försetts med flöjlar.
------
Grenringkors
  Med grenringkors avses en arm vars ändar vinklats uppåt i 90° vinkel och upptill försetts med flöjlar. I allmänhet löper den genom ringens mitt och överensstämmer
så till vida med ringkorsets arm. I undantagsfall är den inpassad som en självständigt element ovan eller nedan ringen.
------
Det finns äver:
Centralvärmländska eller rombiska ringkors
Dubbelringkors
Trippelringkors
Enkel- dubbel- och trippelringkors kombinerade med basbåge
Ringkors med flera armar
Udda kors

Sammanfattning, ringkors
Ringkorsen är med sina 450 exemplar den korsform, som näst de flerarmade, är rikligast företrädd i bevarat material. De har mycket vid utbredning och påträffas
företrädesvis i västra Värmland, norra Dalsland och västra Småland, i mindre grad i södra Östergötland och i enstaka exemplar i andra delar av det
inventerade området.
------
  Utbredningens vidd talar i och för sig för en hög ålder, en hypotes, som förstärks av den tämligen entydigt västliga utbredningsbilden.
------
  Ringkorsen upphörde i stort sett att tillverkas och användas omkring 1850. Men i Värmland och Dalsland, kunde de om än sällsynt utnyttjas ännu in på 70-, 80- och
t o m 90-talen. I samtliga fall rör det sig om yngre och mer eller mindre lokalt präglade korsformer

 

Enarmade kors
Enarmade kors är ovanliga i äldre material. I smidesjärn blev korstypen vanlig först under 1800-talets senare del.

Värmland
Äldre enarmade kors uppträder i landskapets centrala del. ---- De har enhetlig utformning och små dimensioner, tre av dem är endast 65 cm höga. Runt korsmitten
har på arm och stam utkluvits eller fastetsats små järn med bakåt upprullade ändar, och länge ut mot de pilspetsformade ändavslutningarna finns motsvarande mindre
järn men med utåtriktad upprullning. Korsen är sålunda symmetriska både i horisontell och vertikal led. --------
------
 Korsets främsta karaktäristika är de diagonalställda järnen och deras upprullning. Samma element med en likartad sammanbindande funktion uppträder också på
några förut redovisade ringkors med extra arm, som påträffats i Ö Ämtervik.
------
Bland enarmade värmländska kors finns ytterligare ett mycket gammalt med avvikande gestaltning. Det är daterat 1674 och är från Visnum i landskapets sydöstligaste
hörn på gränsen mot Västergötland. Det har en mycket enkel utformning med en arm, som i likhet med dem från centrala Värmland är avslutad i en pilspets eller lövform,
försedd med ett hänglöv. Armen har liksom stammen därovan smyckats med enkla ornament, bestående av tvärställda järn, avslutade med samma pilspetsform.
-----

Triangelformade kors
  
Till denna grupp räknas också kors med mer eller mindre tydligt bågformade sidor.

Värmland:
  Bland landskapets stora bestånd av smidda gravkors intar de triangelformade en blygsam ställning. Endast 10 sådana kors är bevarade, vartill dock kommer några
av en mer ovanlig utformning. De föra påträffades i Fryksdalen och mellersta Klarälvdalen, i Norra Ny (1 st), i Ekshärad (4 st), i Lysvik (1 st), i Östra Ämtervik (3 st)
 och i Kroppa (1 st). Korsen i Östra Ämtervik är enhetligt och okomplicerat utformade med påfallande små dimensioner. Utsmyckningen består utöver de gängse
hänglöven av korta ornament med utkluvna ändar, placerade kring kryssmitten. Åldern är mycket hög. Korsen är daterade 1686, 1695 och 1713. Resterande
6 kors ör något mer komplicerat gestaltade. De två äldsta i Ekshärad från 1753 och 1766 har utöver basjärnet, tvärarm genom korsets mittparti samt utsmyckning
i form av en rikligt utkluven dekor. Även de andra tre korsen i Älvdalen, från 70- och 80-talen, är smyckade enligt samma princip, fast här inskränkt till järnen
kring kryssmitten. Sidojärnen är dessutom dekorativt genombrutna. I Lysvik och Kroppa finns två anspråkslösa kors med vågformiga respektive tandade sidor.
Lysvikskorset är daterat 1756.
   I Södra Ny på Värmlandsnäs finns tre mer eller mindre fragmentariska kors, där ring och triangel sammankopplats på så sätt, att den förras arm utgör bas i
den senare.  Även i övrigt är utformningen mycket originell. Triangelns sidojärn är således ställda i 90° vinkel mot korsets plan, något som i övrigt påträffas endast
i vissa delar av Småland och Östergötland. Den vegetativt präglade dekoren äger sin motsvarighet på ett ringkors i Horns socken i sydligaste Östergötland,
där också samma typ av inskription påträffats, bestående av uthuggna, löst hängande bokstäver och siffror. Ytterligare ett kors i Södra Ny har samma karakteristiska
drag, men ringen saknas. Det är daterat 1806.
   Ett par kors i landskapets sydvästra hörn utgöres av en triangulär plåt (Töcksmark, V. Fågelvik). Den ena är daterad 1856.
Dalsland:
------
De förekommer i stort antal främst på norra Dalboslätten. Utformningen ansluter nära till de värmländska från 1700-talets senare del. Sammanlagt finns 28 stycken
med raka sidor, vartill kommer 10 med svängda. Dalslandskorsen har delvis hög ålder. De äldsta är tillkomna på 1720-talet. De åtnjöt av allt att döma störst
popularitet under 1760-80-talen, men fortsatte undantagsvis att tillverkas fram mot 1800-talets mitt.
Västergötland:
Landskapets samtliga 8 triangelformade kors står uppställda på kyrkogården i Nykyrka. De är tämligen enhetligt utformade med stående kors eller flöjelförsedda
ståndare på de förlängda basjärnen och smedssymboler inne i basvinklarna. De saknar tvärarm, men är i stället i flera fall försedda med en större plåt mellan sidojärnen.
Utsmyckningen är sparsam och utgöres ab böjda hänglövssmyckade järn, som på några kors bågformat utgår från kryssmitten. Endast två kors är daterade, 1844 och 1845.
I Nykyrka uppträder dessutom 4 unika men av triangelformen inspirerade kors.
Östergötland:
I Östergötland finns 19 triangelformade kors. Ett i Lillkyrka är kombinerat med en annan form. I övrigt kan de uppdelas i två huvudgrupper, en nordlig omfattande
10 stycken, och en sydlig med 9 exemplar.
   Den nordliga gruppen utmärks av stor enkelhet och saknar praktiskt taget all utsmyckning. De flesta är från Skedevi. Alla är daterade, oftast från 1840-talet. Ett är
dock så sent som från 1858. Två kors i Risinge är försedda med växtlika slingor. De är odaterade, men av deras allmänna karaktär och järnets inhuggna dekor
kan förmodas, att de har betydande ålder. Ett kors i Linköpings museum med okänt ursprung erinrar i sin allmänna karaktär om dessa kors. Det är daterat 1775.
Dekoren är inskränkt till parställda, upprullade järn längs stammen. I samma museum försvaras ytterligare ett med möjligt ursprung i Flistad också detta med
tämligen hög ålder, daterat 1788. Det pryds av en anhopning upprullade järn, fästa vid stammen i triangelns mittparti.
   Den sydliga gruppen utmärks, till skillnad mot vad vi tidigare mött, av att sidojärnen och inte sällan basjärnet bildar 90° vinkel mot korsets plan. De har fått samma
utsmyckning med korta, mer eller mindre kraftigt upprullade bandjärn längs triangelns sidor, som är vanlig, på motsvarande kors i Småland. I ett par fall har de fått
en särpräglad utformning genom att basjärnen bockats i fortlöpande småhalvcirklar, som smyckats med kronor, som i sin tur smyckats med ståndare och flöjel.
Även korsens krönande parti har i dessa fall fått en överflödande för att inte säga överlastad utstyrsel. Ett av dem är daterat 1808. I övrigt är korsen i den
sydliga gruppen i allmänhet inte försedda med data, vilket torde sammanhänga med att inskriptionerna gjordes med färg, som nu är utplånad. Som vi senare
skall se i samband med andra korstyper inom området, förefaller övergången mellan inhuggen och målad inskription ha skett omkring år 1800, varför man kan
räkna med, att de kors, som saknar inhuggen inskription på flöjeln är ganska sena. Ett kors med sådan inskription är daterat 1773.
Småland:
De triangelformade korsen har fått en vid spridning i Småland. Företrädesvis och dominerande mäter vi dem i de sydvästligaste socknarna, i landskapets centrala del
och i Tjust, där de dock uppblandats med andra typer. Därigenom sätter de sin prägel på det småländska gravkorsbeståndet. Sammanlagt finns 120 bevarade,
vilket utgör ca 35% av de äldre korsen i landskapet.
   Liksom i Östergötland kan efter samma princip två huvudvarianter särskiljas. De som har alla järn i korsets plan, utgör en mindre grupp om 24 stycken,
18 av den påträffas i Sunnerbos sydligaste socknar. Vanligen har de en ring inskriven i triangeln och i ringen i sin tur en stor plåt avsedd för inskriptioner.
Många kors har smedsymboler i form av avbildade redskap. Utsmyckningen är mycket sparsam. I Traryd inskränker den sig till korsens krön, som ovanför
flöjeln försetts med flera skaftade löv. Även i Göteryd inskränker sig utsmyckningen oftast till krönen. Många av Sunnerbokorsen är försedda med ståndare och flöjel,
fästa vid basjärnets ändar. På ett kors i Hinneryd kröns ståndarna av en ansiktsform med markeringar för ögon, näsa och mun. Det är högst ovanligt att finna mänskliga
avbildningar på smideskorsen. Det äger sin motsvarighet endast på ett kors från Utby i Västergötland och ett i Dalhem i Tjust.

Det äldsta korset är från Göteryd och är daterat 1791. Det yngsta i Traryd är från 1874, vilket dock är anmärkningsvärt sent, då det näst yngsta är 20 år äldre.
   Övriga 6 kors med givna karaktäristiska har vid spridning. Som man också kan vänta har de en rikt varierad utformning, där gemensamma drag saknas med undantag för
just järnens placering i korsets plan. Ofta är de dock rikare utsmyckade än de föregående i Sunnerbo. Tydligast gäller det ett i Tingsås, på var yttersidor är färgade spiralformade
ståndare med konstfullt utformade krön, och vars inre sidor, stam och bas har utsmyckats med upprullade järn. Ett annat iögonfallande kors återfinns i Öreryd.
Sidojärnen har under basen böjts i en nedåtvänd båge, varvid alltså en dubbelkurvatur uppstått. Korset är rikligen dekorerat med rundsmidda och upprullade järn, anordnade
i knippen längst sidorna. Ytterligare ett i samma socken har motsvarande utsmyckning om än mer sparsamt.
   Några av dessa kors har hög ålder. Det beskrivna från Tingsås är daterat 1711 och är därmed det äldsta bevarade i Småland. Även de båda Örerydskorsen är gamla. Det
först skildrade är från 1744. Det andra, enklare, är något osäkert daterat. Troligen är det från 1728. Årtalet 1653 bör vara ett födelseår. I Tingsås finns ytterligare ett
triangelformat kors, även det med tämligen hög ålder, från 1774. Övriga kors, från Hjorted och Rydaholm, har tillkommit vid 1800-talets mitt-
   Den andra och större gruppen småländska triangelkors är försedd med sidojärn och ibland också basjärn i 90-gradig vinkel med korsets plan. De är genomgående yngre än
de ovan redovisade. Äldst är ett i Gällaryd från 1765. Såväl sido- som basjärn är här, ehuru nästan av kvadratisk genomskärning, placerade i 90° vinkel mot korsets plan.
Stammen är stucken genom basen. Även det näst äldsta och obetydligt yngre korset från 1768 i Kävsjö har samma tekniska utförande. De överensstämmer också i avseende
på sina stora inskriptionsplåtar inuti triangeln, och på sina längs sidor och bas anbragta utsmyckningar i form av parställda, korta, upprullade bandjärn, låt vara av lite annan
utformning. De allra flesta triangelformade kors i Östbo överensstämmer nära med dessa båda äldsta. Östbokorsen utgör således en tämligen homogen grupp av 15 kors.
I Rydaholm har dock några av dem försetts med ring ovanför triangeln. I allmänhet har de stora dimensioner. De flesta är mellan 2 och 3 meter höga, ett i Hagshult när en
höjd av hela 3, 25 meter, Den enkla bandjärnutsmyckningen av liknande typ som vi mött ovan spelar därför en ovanligt blygsam roll. Genom att järnen vänts på detta sätt,
får korsen dessutom en spröd och spenslig karaktär, som står i uppenbar motsättning till deras storlek.
-----
   Inom ungefär samma område men med ett par belägg längre söderut förekommer en heterogen grupp kors, som här sammanförts, då de inte kan redovisas
i samband med någon mera fast utformas korstyp. Den principiella skillnaden gentemot den föregående gruppen består i att basjärnet sitter fastnitat vid stammen i
korsets plan. Därigenom har också utsmyckningen åtminstone i avseende härtill fått en annan form. Men någon enhetlighet föreligger inte härvidlag. Sidojärnens
dekor ör mera enhetlig, men har ingenting med gruppen som sådan att göra, utan sammanfaller med det allmänna utsmyckningsmönstret på triangelformade kors
vars sidor är motställda helhetsplanet, eller samma mönster vi mött ovan. Genom att de flesta påträffas inom samma område som Östbokorsen, är likheterna med dessa
kors i några fall inte förvånande. 3 av 6 är daterade, varav de båda äldsta från Fryele, kan dateras 1797 och 1819. Ett kors i Gällaryd är från 1848.
  Inom det centralsmåländska områdets östra del finns 14 kors med enhetlig utformning. Liksom de föregående har även dessa basjärn som placerats i korsets plan, men
till skillnad från dem är de stuckna genom stammen. På basen har ställts en båge, och ovanför densamma på stammen är fäst ett i vågor böjt horisontellt järn. Sidojärnen är
placerade som hos övriga triangelformade kors i centrala Småland men är upptill böjda nedåt i 90° vinkel och således varandra överlappande. I några fall utgöres de båda
sidorna av ett enda järn, som alltså bockats i vinkel. Stammen är stucken genom vinkeln. Utsmyckningen är inskränkt till de vanliga parställda, upprullade bandjärnen.
Ett fåtal varianter förekommer. Dock har ett kors i Nottebäck försetts med ståndare på sidorna.
----------------
De triangelformade korsen i nordöstra Småland är rikt varierade. Det enda gemensamma draget är, att nästan samtliga har såväl sidojärn som basjärn placerade 90° vinkel
mot korsets plan, varigenom de alltså såtillvida överensstämmer med de flesta kors inom Östbogruppen.
--------------------
De flesta kors i nordöstra Småland utmärks av att de har bruten bas, varmed avses att den består av två järn, som fästs med band vid vardera sidan av stammen.
------------------
Blekinge:
I Blekinge finns ett äldre kors av denna typ. Det härrör ursprungligen från Backaryds socken, men förvaras nu i Blekinge museum. Med dödsåret 1707 är det det äldsta
triangelformade korset utanför Värmland. I sin allmänna gestaltning överensstämmer det med den äldre utformningen, som har alla järn i korsets plan. I enskildheter ansluter
det till ett i det föregående behandlat kors i det närbelägna Tingås i Småland. Båda har spiralvridna ståndare på sidorna, med varandra närstående ändavslutningar, och
en likartad upprullad dekor på stammen.

Sammanfattning, triangelformade kors
Äldre triangelformade kors uppträder huvudsakligen i Småland men även i Dalsland och sparsamt i Värmland, Östergötland och Västergötland. I Blekinge slutligen
finns ett triangelformat kors. Korsformen har således en utbredning, som i vidd endast kan mäta sig med ringkorsens. Av allt att döma saknas typen dock i övre Sverige.
   Redan den vida spridningen talar för en betydande ålder. Med hjälp av daterade exemplar är det möjligt att föra korstypen tillbaka till 1600-talets slut. De äldsta återfinns,
som vi sett, i centrala Värmland, i Östra Ämtervik, och är daterade 1686, 1695 och 1713.
-----------------------
Hellner har vid ett par tillfällen framfört tanken, att de triangelformade korsen i smidesjärn skulle vara en översättningsform från trä till vanlig gravvård. Han säger bl a
"Ursprunget till den andra huvudtypen (triangelformen) är att söka i de vanliga, enkla träkorsen. För att skydda det förgängliga materialet hade det ofta ett litet
skyddstak av smala bräder mellan armarnas ytterändar.  Härigenom fick korset form av en triangel".

Öglekors
  Korstypen utmärks av öglelika bandjärnsarrangemang som oftast är anbragts vid ett begräsat parti på stammens mitt.
 Formgestaltningen är påfallande småskalig.

Småland:
 I Småland är de till sin utbredning begränsade till Tryserum, Ukna och i ett fåtal exemplar till Västra Ed, alla i norra Tjust. Sammanlagt finns 55 kors, varav de flesta eller
39 stycken är från Ukna. Dateringarna är ofta osäkra.
 Genom den rika variationen är det svårt att ge dem någon gemensam karaktäristik utöver den mycket allmänna, som lämnats ovan. Ett par utformningar är dock
upprepade.
-----
Östergötland:
I Östergötland finns 31 kors av denna typ. Med ett undantag för ett kors i Vårdsnäs med en något olikartad utformning förekommer de alla i landskapets centrala del.
-----
  De är alla ganska likartat utformade och ansluter till den enklaste --- varianten i Tjust.
  Här uppträder också alltid en stor inskriptionsplåt, något som är regel även hos andra östgötska kors. Vanligtvis är korsen också försedda med ett bandjärnsknippe
under mittpartiet, vars öglearrangemang gärna sträcks ut såväl uppåt som nedåt stammen. Den tenderar därigenom att utfyllas i hela sin längd, varför dessa kors
som regel har en annan karaktär än de småländska, där koncentrationen till stammens mitt är mera entydig.
------
Sammanfattning, öglekors:
  Öglekorsen har en utbredning snävt begränsad till några socknar i norra Tjust och Östergötlands centrala del. I mellanliggande område i södra Östergötland
förekommer de inte med undantag för ett något avvikande i Vårdsnäs.
  De skiljer sig från vad vi i övrigt har påträffat genom att formen intar en så relativt blygsam roll. Därigenom framträder i stället stammens resning, som i sig är
ett karaktäristikum som motiverar att dessa kors ursprung söks utanför det egentliga gravkossmidet.
-----

Omvänt hjärtformade kors
Rukbrikens karaktäriserande benämning avser en grupp kors, vars gestaltning i stort skapats av två varandra motställda, vid stammen symmetriskt anbragta järn,
som oftast är S-formade och som nedtill beskriver en vid rundning och tillsammans utgör en upp och nedvänd hjärtform.

Småland:
  Korstypen påträffas nästan uteslutande i Tjust i Småland, där den är ganska vanlig. Sammanlagt har jag här funnit ca 65 st. Tre utformningar låter sig särskiljas.
var och en med tydlig sockenkaraktär.
  Den enklaste varianten representeras av 27 kors, varav 16 från Ukna och ett fåtal från Tryserum, Västra Ed , Dalhem. Lockenvi och ett från det med perifert belägna Tolg.
  Den ovan nämnda karaktäristiken överensstämmer väl med dessa kors. Utsmyckningen består i allmänhet av små upprullade bandjärn, vid mötespunkten mellan
stammen och de S-formade järnen. Dessa senare har också oftast smyckats med enkla bandjärn, vars utformning och placering erinrar eller överensstämmer med
den vi funnit hos många triangelformade kors i landskapet. Oftast är ett rundsmitt kluvet ornament av ungefär samma typ, som uppträder på ringkorsen, placerat på
stammens mitt eller mera sällsynt strax under flöjeln. Korsen i Locknevi avviker påtagligt genom att de försetts med en så riklig banddekor, en dekor, som i likhet med den som
möter på några triangelformade kors i samma socken, tenderar att fylla formen. Det har också sitt intresse att konstatera, att ett av dem är försett med en arm i baspartiet.
------  Det äldsta korset är troligen från år 1787. ------
------
Den andra huvudgruppen består av 15 kors, där bandjärnens ändar utsmitts mycket konstfullt till sirliga lövformer.  Vanligtvis har grundformen, det omvända hjärtat
bibehållits, men i några fall har en friare gestaltning kommit till stånd, varvid hjärtformen upplösts utan att helhetskaraktären gått förlorad. Det iögonfallande stamornamentet
som vi känner  från föregående variant uppträder även här men i form av ett kravattlikt tvärställt järn. -----
-----
  Till den tredje varianten har jag fört 23 kors. De flesta eller 18 påträffas i Västra Ed, medan Ukna har 4 och Hallingeberg 1. Utformningen skiljer sig från de båda föregående
genom att de S-formade järnen ersatts med järn, vars båda ändar upprullats utåt och således åt samma håll, och vars mittparti mer eller mindre kraftigt buktats ut från stammen.
  Nedre delen har oftast svängts utåt kraftigare, varvid även här en hjärtform uppstått. Men på många kors beskriver järnen en regelbunden bågform, varför de tillsammans
bildar en spetsig oval. Någon gräns mellan de olika utformningarna låter sig inte fastställas. Utsmyckningen är enkel och schematiskt och utgöres av stora upprullade bandjärn
med en yttäckande verkan inom ovalen eller hjärtformen.  Ovan denna återfinns samma påtagligt stora kravattliknande ornament som hos föregående variant.
-----
-----
Östergötland:
  Den omvända hjärtformen är relativt ovanlig i Östergötland. Jag har påträffat 12 sådana kors. De förekommer främst i landskapets centrala del i enstaka exemplar.
  Fem av dem visar nära överensstämmelse med den enklaste utformningen i Tjust fast utsmyckningen är än mer anspråkslös.
-----
-----
Sammanfattning, omvänt hjärtformade kors:
  De omvänt hjärtformade korsen har begränsad utbredning och påträffas endast i nordöstra Småland och mera sällsynt i centrala Östergötland. Det sammanlagda
antalet är ca 80.
  Den omvända hjärtformen är ingen ursprunglig gravkorsform i likhet med ringkorset eller triangeln. Den måste alltså antingen vara utvecklad ur äldre korstyper eller
vara hämtad från en formvärld med en annan funktion.
-----
-----
----
Övriga äldre korsformer:

  Här redovisas ett flertal olika korsformer, oftast företrädda av ett fåtal exemplar, i allmänhet med mycket begränsad utbredning.

Klockformade kors:
Värmland:
  I Segerstad uppträder några tidigare redovisade kors med båg- eller klockformer ställda på armar.

Dalsland:
  Korsen är mycket vanliga på Dalboslätten. 24 exemplar med fast utformning är bevarade. -----

Småland:
  I landskapet finns endast 5 kors med mer eller mindre tydlig klockform. Bortsett från formen i stort, finns ingen likhet med de dalsländska, varför de bör ha uppstått
oberoende av dessa. Inte heller visar de några inbördes likheter. -----
-----
  I Dalsland och Småland förekommer klockformade kors i anslutning till triangelformade. Den allmänna bakgrunden torde därmed vara antydd. En närmare granskning
visar att såväl på Dalboslätten som i det aktuella området i Småland finns en benägenhet att uppmjuka triangelformen. På Dalboslätten uppträder således ett betydande antal
triangelformade kors med bågformade sidor, och i Småland kors med bågformade baspartier.

Rombiska kors:
  Denna form har en korsformad stomme, kring vars mittpunkt har anbragts fyra järn i form av en snedställd kvadrat eller rombisk figur.

Västergörland:
  I nordöstra Västergötland finns 3 grenförsedda kors med ett rombiskt bandjärnsarrangemang. Det äldsta är från 1799 och det yngsta från 1817. Sannolikt är dessa kors
att betrakta som avläggare av de i grannskapet förekommande med S-formade järn som redovisas nedan.

Småland:
  Sammanlagt finns 12 kors av denna typ inom landskapet. Härtill kommer de nedan redovisade bandjärnskorsen i Tjust, som utformats efter samma princip, men
med inåtsvängda sidor.

 


Mer text kommer att läggas ut efterhand...